واکنش فرزند عارف به ژن خوب بودن

استاندارد
واکنش فرزند عارف به ژن خوب بودن


رئیس کمیسیون صلح و ورزش گفت: وقتی ژن‌های خوب هستند که می‌توان در عرصه مختلف استفاده کرد چرا به کار نگیریم.واکنش فرزند عارف به ژن خوب بودنلینک منبع